banner

Dự án Viện 5 Ninh Bình

Chủ đầu tư: Viện quận Y 5 – Ninh Bình

Dự án: Nhà điều trị mới 10 tầng

Địa điểm: Thành phố Ninh Bình

Hạng mục cung cấp: Tủ điện tổng và tủ điện tầng Vien 5